Beata Maria Liberek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Maria Liberek

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 lutego 2009 roku

Beata Maria Liberek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Konformacje 3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozydów metylu, ich prekursorów i pochodnych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Osman Achmatowicz, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, prof. dr hab. Sławomir Jarosz, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 541.


Gdańsk, 13 marca 2009 r.