Przemysław Zbigniew Lech | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Zbigniew Lech

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 lutego 2009 roku

Przemysław Zbigniew Lech

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 543.


Gdańsk, 16 kwietnia 2009 r.