Karolina Ewa Janiec-Janowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Ewa Janiec-Janowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2009 roku

Karolina Ewa Janiec-Janowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dochodzenie roszczeń przedawnionych w polskim prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 3100.


Gdańsk, 25 maja 2009 r.