Adam Zbigniew Klein | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Zbigniew Klein

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2009 roku

Adam Zbigniew Klein

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie współczesnej polityki narodowościowej i etnicznej w województwie pomorskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Piwnicki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Janusz Mieczkowski

Dyplom nr 3119.


Gdańsk, 29 czerwca 2009 r.