Mariola Elżbieta Bidzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Elżbieta Bidzan

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 02 kwietnia 2009 roku

Mariola Elżbieta Bidzan

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia kliniczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. Helena Sęk, prof. SWPS, dr hab. Ewa Trzebińska

Dyplom nr 557.


Gdańsk, 08 lipca 2009 r.