Jerzy Auksztol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Auksztol

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 września 2009 roku

Jerzy Auksztol

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Jan Antoni Lichtarski, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 563.


Gdańsk, 15 września 2009 r.