Katarzyna Barbara Grunwald | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Barbara Grunwald

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2009 roku

Katarzyna Barbara Grunwald

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach sektora IT. Stan i kierunki doskonalenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3163.


Gdańsk, 12 listopada 2009 r.