Wiesława Teresa Klawiter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesława Teresa Klawiter

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2010 roku

Wiesława Teresa Klawiter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultura jako poznanie i miłość. W  kręgu antropologicznej i estetycznej problematyki esejów Zygmunta Kubiaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Dyplom nr 3207.


Gdańsk, 08 marca 2010 r.