Maria Małgorzata Leśniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Małgorzata Leśniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Maria Małgorzata Leśniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki kształtujące konkurencyjność i strategię przedsiębiorstw farmaceutychnych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3216.


Gdańsk, 07 kwietnia 2010 r.