Agnieszka Tuszkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Tuszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2010 roku

Agnieszka Tuszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Odry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Leszek Bem, prof. dr hab. Piotr Maria Szefer

Dyplom nr 3223.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.