Dominika Magdalena Kurpiel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Magdalena Kurpiel

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2010 roku

Dominika Magdalena Kurpiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym poziomie niepełnosprawności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3211.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.