Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zależności układu pasożyt - żywiciel u storni Platichthys flesus (L.) z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Dyplom nr 3221.


Gdańsk, 09 kwietnia 2010 r.