Leszek Janusz Łęczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Janusz Łęczyński

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 26 marca 2010 roku

Leszek Janusz Łęczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Morfolitodynamika przybrzeża Półwyspu Helskiego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski, prof. dr hab. Józef Edward Mojski, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak , prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz

Dyplom nr 570.


Gdańsk, 20 kwietnia 2010 r.