Konrad Bogdan Plata | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Konrad Bogdan Plata

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Konrad Bogdan Plata

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowe aspekty homogenicznej oporności na antybiotyki β- laktamowe w klinicznych szczepach Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, doc. dr hab. Małgorzata Łobocka

Dyplom nr 3233.


Gdańsk, 13 maja 2010 r.