Bożena Graca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bożena Graca

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 07 maja 2010 roku

Bożena Graca

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Dynamika przemian azotu i fosforu w strefie kontaktu wody z osadem dennym w Zatoce Gdańskiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, prof. dr hab. Piotr Szefer, prof. UMK, dr hab. Andrzej Kentzer

Dyplom nr 573.


Gdańsk, 19 maja 2010 r.