Adam Sokołowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Sokołowski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 21 maja 2010 roku

Adam Sokołowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Tracing the flow of organic matter based upon dual stable isotope technique, and trophic transfer of trace metals in benthic food web of the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Anna Szaniawska, dr hab. Pascal Riera

Dyplom nr 574.


Gdańsk, 26 maja 2010 r.