Krzysztof Andrzej Czub | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Andrzej Czub

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2010 roku

Krzysztof Andrzej Czub

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawa osobiste twórców dóbr intelektualnych - zagadnienia konstrukcyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. UAM, dr hab. Tomasz Sokołowski

Dyplom nr 3243.


Gdańsk, 07 czerwca 2010 r.