Marta Katarzyna Smalara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Katarzyna Smalara

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Marta Katarzyna Smalara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Conscious Bilingualism and its Educational Implications”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Częstochowie, dr hab. Ryszard Wenzel

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Maria Wysocka

Dyplom nr 3248.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.