Joanna Rojek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Rojek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2010 roku

magister Biologii

Joanna Rojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Indukcja i rozwój autonomicznego bielma u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. w warunkach eksperymentalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG. dr hab. Jerzy Bohdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Charzyńska, dr hab. Rafał Mól

Dyplom nr 3275.


Gdańsk, 15 lipca 2010 r.