Krzysztof Grajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 września 2010 roku

Krzysztof Grajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Kruk - Jarosz, prof. dr hab. Mirosław Granat, prof. dr hab. Bogusław Banaszak, prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Dyplom nr 581.


Gdańsk, 29 września 2010 r.