Sylwia Celińska-Nieckarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Celińska-Nieckarz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2010 roku

Sylwia Celińska-Nieckarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe i organizacyjne determinanty postaw wobec zmian organizacyjnych w grupach pracowników i menedżerów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Biela, prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 3296.


Gdańsk, 29 września 2010 r.