Magdalena Bogumiła Nowakowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Bogumiła Nowakowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2010 roku

Magdalena Bogumiła Nowakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyobrażenia religijne Greków epoki archaicznej (VIII - VI w.p.n.e.) a mity i wierzenia ludów starożytnego Bliskiego Wschodu.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski

Recenzenci: prof. dr hab. Serhiy Sharypkin, prof. dr hab. Gościwit Malinowski

Dyplom nr 3290.


Gdańsk, 24 września 2010 r.