Agnieszka Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 listopada 2010 roku

Agnieszka Skóra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Adamiak, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, prof. dr hab. Tadeusz Woś, prof. UW, dr hab. Aleksandra Wiktorowska

Dyplom nr 591.


Gdańsk, 20 stycznia 2011 r.