Jerzy Władysław Bohdanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Władysław Bohdanowicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 09 marca 2007 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Jerzy Władysław Bohdanowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rozwój komórki generatywnej u wybranych gatunków z rodziny Liliaceae (Angiospermae) - ultrastruktura i immunocytochemia

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Bednara, prof. dr hab. Maria Julia Charzyńska, prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska, prof. dr hab. Maria Joanna Olszewska

Dyplom nr 491.


Gdańsk, 26 marca 2007 r.