Grażyna Irena Poraj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Irena Poraj

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 stycznia 2011 roku

Grażyna Irena Poraj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia rozwoju człowieka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, prof. dr hab. Czesław Nosal, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 594.


Gdańsk, 14 lutego 2011 r.