Łukasz Adam Karczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Adam Karczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Łukasz Adam Karczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konsekwencje podatkowe przekształcania spółek w świetle charakteru prawnego przekształcenia podmiotowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Recenzenci: prof. UŚ, dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. UŁ, dr hab. Henryk Dzwonkowski

Dyplom nr 3343.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.