Bartłomiej Łukasz Gliniecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartłomiej Łukasz Gliniecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Bartłomiej Łukasz Gliniecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Jan Katner, prof. UAM, dr hab. Tomasz Sokołowski

Dyplom nr 3339.


Gdańsk, 23 lutego 2011 r.