Aleksandra Benedycka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Benedycka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Aleksandra Benedycka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie genetyczne populacji troci ( Salmo trutta L.) wędrownej, jeziorowej i wybranych stad hodowlanych z Pomorza.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 3345.


Gdańsk, 03 marca 2011 r.