Sylwia Justyna Jafra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Justyna Jafra

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 lutego 2011 roku

Sylwia Justyna Jafra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Analiza czynnika degradującego laktony N-acylo-homoseryny, związki o  kluczowym znaczeniu w  patogenezie bakterii pektynolitycznych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Józef Kur, prof. dr hab. Anna Skorupska, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

Dyplom nr 595.


Gdańsk, 03 marca 2011 r.