Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 marca 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nowe metody badania, diagnostyki i terapii chorób o podłożu genetycznym”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Agnieszka Ługowska, prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Jerzy Bal

Dyplom nr 597.


Gdańsk, 23 marca 2011 r.