Robert Opora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Opora

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Robert Opora

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. dr hab. Henryk Machel, prof. AP w Siedlcach, dr hab. Lesław Pytka, prof. dr hab. Bronisław Urban

Dyplom nr 604.


Gdańsk, 11 maja 2011 r.