Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 maja 2011 roku

Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo handlowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Poczobut, prof. dr hab. Antoni Witosz, prof. UMCS, dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska

Dyplom nr 608.


Gdańsk, 01 czerwca 2011 r.