Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 maja 2011 roku

Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Eksperymentalne i  teoretyczne badania konformacyjne biologicznie czynnych peptydów i  białek”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barciszewski, prof. dr hab. Jan Izdebski, prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, prof. dr hab. Bernard Lammek

Dyplom nr 609.


Gdańsk, 01 czerwca 2011 r.