Maciej Adam Michalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Adam Michalski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Maciej Adam Michalski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Filozof jako pisarz. Kołakowski-Skarga-Tischner”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia i teoria literatury

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Gazda, dr hab. Marek Zaleski, prof. US, dr hab. Jerzy Madejski, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyplom nr 611.


Gdańsk, 17 czerwca 2011 r.