Maria Magdalena Lewandowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Magdalena Lewandowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Maria Magdalena Lewandowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„E-Hazard. Studium z  komparatystyki prawniczej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Dyplom nr 3386.


Gdańsk, 05 lipca 2011 r.