Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Elżbieta Maria Puźniakowska-Gałuch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lokalne zagadnienia Cauchy'ego dla równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Andrzej Lachowicz, prof. UJ, dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Dyplom nr 3391.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.