Danuta Halina Zielińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Danuta Halina Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2011 roku

Danuta Halina Zielińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Elektrochemiczne metody detekcji małocząsteczkowych kwasów karboksylowych i  wybranych polifenoli oraz  w  koncepcji wyznaczania pojemności przeciwutleniającej żywności.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Renata Bilewicz, prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Winkler

Dyplom nr 620.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.