Barbara Witek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Witek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 01 lipca 2011 roku

Barbara Witek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, prof. dr hab. Alicja Kosakowska, prof. dr hab. Jan Matuła, prof. dr hab. Barbara Rakowska

Dyplom nr 617.


Gdańsk, 15 lipca 2011 r.