Anna Danuta Daszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Danuta Daszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 2011 roku

Anna Danuta Daszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekonstrukcja idei pedagogicznych w  filozoficzno-teologicznej myśli Josepha Ratzingera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Patalon

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Rodziewicz, ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski

Dyplom nr 3398.


Gdańsk, 18 lipca 2011 r.