Piotr Mariusz Skowron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Mariusz Skowron

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 listopada 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Piotr Mariusz Skowron

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nietypowe endonukleazy restrykcyjne Typu II - badania podstawowe i zastosowanie w nowych technologiach inżynierii genetycznej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Iwona Fijałkowska

Dyplom nr 625.


Gdańsk, 16 listopada 2011 r.