Krzysztof Woźniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Woźniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 października 2011 roku

Krzysztof Woźniewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Stanisław Stachowiak, prof. UMCS, dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UŚ, dr hab. Kazimierz Zgryzek

Dyplom nr 627.


Gdańsk, 21 października 2011 r.