Monika Sobina-Maruszczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Sobina-Maruszczak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2011 roku

Monika Sobina-Maruszczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komunikacja interkulturowa w  korporacji międzynarodowej (na przykładzie dokumentacji komunikacji wewnętrznej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr hab. Lech Zieliński

Dyplom nr 3430.


Gdańsk, 29 listopada 2011 r.