Aleksandra Małgorzata Dąbrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Małgorzata Dąbrowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 listopada 2011 roku

Aleksandra Małgorzata Dąbrowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Badanie zależności między strukturą a właściwościami kwasowo-zasadowymi wybranych azydo-i aminocukrów oraz ich zastosowanie jako aktywnych ligandów w biosensorach”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, prof. UŁ, dr hab. Bogusław Kryczka, prof. dr hab. Lechosław Łomozik

Dyplom nr 628.


Gdańsk, 24 listopada 2011 r.