Anna Machnikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Machnikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 listopada 2011 roku

Anna Machnikowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia państwa i prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Kallas, prof. dr hab. Adam Lityński, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

Dyplom nr 633.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.