Jacek Zbigniew Przybylski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Zbigniew Przybylski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2011 roku

Jacek Zbigniew Przybylski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne korelaty i  konsekwencje odporności na  stres sportowców kwalifikowanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat

Recenzenci: prof. AWF w Krakowie, dr hab. Jan Blecharz, prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 3425.


Gdańsk, 18 listopada 2011 r.