Wojciech Kowalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Kowalski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Wojciech Kowalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naruszenie prywatnej sfery życia przez prasę - analiza cywilnoprawna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

Dyplom nr 3438.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.