Violetta Lidia Machnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Violetta Lidia Machnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2011 roku

Violetta Lidia Machnicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Peryfrazy Bolesława Prusa”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UŁ, dr hab. Barbara Kudra, prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Stanisław Gajda

Dyplom nr 640.


Gdańsk, 22 grudnia 2011 r.