Lech Władysław Mażewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lech Władysław Mażewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 listopada 2011 roku

Lech Władysław Mażewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981). Rola nowelizacji z 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia państwa i prawa polskiego

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Bałaban, prof. dr hab. Marian Kallas, prof. dr hab. Ryszard Łaszewski, prof. dr hab. Dariusz Szpoper

Dyplom nr 637.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.