Jacek Piosik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Piosik

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 grudnia 2011 roku

Jacek Piosik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Oddziaływania stakingowe pomiędzy metyloksantynami oraz  wybranymi związkami aromatycznymi”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Małgorzata Czyż, prof. dr hab. Ryszard Oliński, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Dyplom nr 643.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.