Oktawian Nawrot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Oktawian Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 lutego 2012 roku

Oktawian Nawrot

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria i filozofia prawa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Lech Morawski, prof. dr hab. Roman Tokarczyk, prof. dr hab. Jerzy Stelmach, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 648.


Gdańsk, 17 lutego 2012 r.